On/Off: Op Zoek Naar Balans In Digitale Tijden.

ON/OFF — design by Fabian Sapthu & Boris RIjksen

Het boek is…

Aanleiding:

Redenen om te kopen:

 • Leesbaar als je weinig boeken leest. Geert Mak gaf me de suggestie het boek te schrijven voor mensen van álle leeftijden. Mensen die willen begrijpen wat daar nou allemaal gebeurt met digitale technologie en die een schrijver zoeken die wat dieper op de zaken in kan gaan. Dus of je nu 17 bent of 77, veel of weinig leest: dit boek is voor jou.
 • Heel veel research. 2,5 jaar onderzoek, twee redacteuren, 3 meelezers en een fact checker.
 • Kritisch, maar optimistisch. De publieke perceptie is inmiddels definitief gekanteld vis a vis Big Tech. De verhalen van Silicon Valley over haar macht en intenties worden niet meer klakkeloos geloofd. Dit boek bespreekt de smoesjes en laat zien hoe heftig, vals, subtiel en sturend die macht vaak is.

  Dit is de periode waarin de behoefte aan disconnect officieel mainstream is geworden. Misschien wel als reactie op die veranderde perceptie. Daar ga ik uitgebreid op in, en geef ik praktische suggesties voor. Zonder dat we allemaal afscheid hoeven te nemen van het goede dat het ons óók brengt.
 • Persoonlijk en openhartig. De kinderfilm die wijlen mijn vader van me maakte als peuter. De biebboeken die ik leende over seksuele voorlichting. Mijn eerste date die ik met de mobiele telefoon van mijn moeder tot stand bracht. De minidisc die ik volpompte met illegale MP3’s van een klasgenootje. Persoonlijke anecdotes genoeg.
 • Nieuwe taal. Een deel van ons gereedschap ligt in de taal. Meer balans in digitale tijden is gebaat bij een rijker vocabulaire. Daar probeer ik aan bij te dragen door onbekende termen te delen en nieuwe termen te introduceren. The Silicon Empire. Verzekerverlangen. Gebruiker/product. Aandachtsdistributeurs. Digitalisme. Substitutiemythe.
 • Contemporaine geschiedenis. Zelfs al zou niemand wat met dit boek kunnen dit jaar, is de hoop en verwachting dat het blijft bestaan als tijdscapsule vol herinneringen aan leven eind 20ste begin 21ste eeuw terwijl we een wereldwijd zenuwstelsel aanlegden.
 • Ik definieer digitalisme: een typisch 21ste eeuwse, mentale aandoening. Ik lijd er aan. Jij vast ook.
 • De 10 Oprah Winfrey hulpvragen. Welke vragen kun je aan jezelf stellen, of aan iemand anders stellen, die lijdt aan digitalisme om jezelf te helpen? Hoe krijg je je bedrijf scherper over de handelswijze met gebruikersdata? Ik heb 10 vragen verzameld om jezelf meer inzicht te geven.
 • 24 principes tegen digitalisme. Misschien wel het belangrijkste, meest activistische gedeelte van dit boek: 24 principes tegen digitalisme. Rechten tót, en vrijheden óm ons te kunnen blijven gedragen als mensen in steeds digitaler tijden.
  Zoals: de vrijheid om te laat te komen. De vrijheid om verveeld te zijn. Het recht op vrouwen in technologie en technologie door vrouwen. Het recht op reparaties. Principes die de menselijkheid van de mens proberen te bewaken of de rol van technologie proberen in te perken. Zodat we blijven falen. Zodat we balans behouden. Zodat we mens blijven. Want ondanks alles, is dat best een mooi wezen, die mens.
ON/OFF
Sidney Vollmer — foto door Krijn van Noordwijk.

Afsluitend.

Meer informatie / een interview?

Recensie-exemplaar / beeldmateriaal?

Lezing / workshop:

Quotecards ter illustratie.

Sidney Vollmer: Facebook account verwijderen - On/Off
Sidney Vollmer — ON/OFF
Sidney Vollmer — ON/OFF
Sidney Vollmer — ON/OFF
Sidney Vollmer — ON/OFF
De digitale versie van het omslag. ontwerp: Fabian Sapthu & Boris Rijksen

--

--

Writer & freelance creative strategist. Last book: “ON/OFF” out now. | Member of the myndr movement. Hodl’er. More about me: http://ow.ly/TS32i

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Sidney Vollmer

Sidney Vollmer

Writer & freelance creative strategist. Last book: “ON/OFF” out now. | Member of the myndr movement. Hodl’er. More about me: http://ow.ly/TS32i